Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

giá máy trợ thở cá nhân

I   giá máy trợ thở cá nhân

giá máy trợ thở cá nhân

1 giá máy trợ thở Philips 

Máy trợ thở Philips BiPAP auto : 43.990.000 đ

Máy trợ thở Philips BiPAP Pro : 38.990.000 đ

Máy trợ thở Philips CPAP auto : 27.990.000 đ

Máy trợ thở Philips BiPAP Pro : 25.490.000 đ

2 giá máy trợ thở Yuwell 

Máy trợ thở BiPAP Yuwell YH 725 : 23.990.000 đ

Máy trợ thở CPAP Yuwell YH580-YH560 : 17.000.000 đ

Máy trợ thở CPAP Yuwell YH360   : 13.000.000 đ

3 Giá máy trợ thở BMC

Máy trợ thở RESmart GII BiPap T-Series  : 29.000.000 đ

Máy trợ thở RESmart BiPap T-25A và T-25T : 22.000.000 đ

Máy trợ thở RESmart GII CPAP Auto : 19.000.000

4 Máy trợ thở Resmed

máy trợ thở RESMED AIRSENSE 10 AUTOSET : 49.000.000đ

Máy trợ thở RESMED AIRSENSE 10 AUTOSET FOR HER :49.000.000

5 máy trợ thở các hãng khác 

Máy trợ thở Floton S20 : 29.990.000 đ

MÁY TRỢ THỞ HAI CHIỀU DEVILBISS SLEEPCUBE BILEVEL S 44.000.000 đ

Máy trợ thở Micomme ST-30F : 29.000.000 đ

 

 

 

Tags:

Danh mục tin